Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Coach4Care
Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53609603.

 

Artikel 1. Definities en algemeen
1. In deze voorwaarden, (hierna: voorwaarden), wordt verstaan onder:

a. Coach4Care: de eenmanszaak Coach4Care, ook handelend onder de naam Steffie Herbrink, gevestigd te Haren.
b. Cliënt: de natuurlijke persoon die aan Coach4Care opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
c. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die aan Coach4Care opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
d. Wederpartij: Cliënt en / of Opdrachtgever.
e. Partijen: Coach4Care en Cliënt / Opdrachtgever samen.
f. Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Coach4Care en Opdrachtgever.
g. Behandelplan: De Overeenkomst tussen Coach4Care en Cliënt.
h. Sessie: één behandeling tussen Partijen

2. Indien één of meer van de bepalingen in de voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.
3. Deze voorwaarden gelden ook voor iedere derde die bij de uitvoering van enige Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 

Artikel 2. Offertes en totstandkoming Overeenkomst en / of Behandelplan
1. Alle offertes gericht aan de Opdrachtgever zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na offertedatum.
2. Alle in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
3. Wanneer het gaat om een Overeenkomst met de Opdrachtgever, dan komt deze tot stand op het moment dat de Coach4Care de offerte ondertekend retour heeft ontvangen.
4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten van een bepaalde dienst, welke Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen en eindigt van rechtswege zodra de dienst is verricht.
5. Na een vrijblijvende telefonisch / Skype kennismaking volgt de intakefase waarin het Behandelplan wordt opgesteld. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Coach4Care een voor akkoord ondertekende Behandelplan retour heeft ontvangen. Pas daarna volgt het daadwerkelijk behandeltraject. Alle prijzen vermeldt in het Behandelplan zijn inclusief BTW.

 

Artikel 3. Uitvoering Overeenkomst en / of Behandelplan
1. Wil Coach4Care de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap kunnen uitvoeren, dan dient de Wederpartij tijdig alle noodzakelijke informatie te overleggen.
2. Wanneer de gegevens uit lid 1 niet tijdig zijn verstrekt aan Coach4Care, heeft Coach4Care het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Eventuele extra kosten die uit deze vertraging voortvloeien worden bij de Wederpartij in rekening gebracht.
3. Coach4Care is niet aansprakelijk voor schade van de Wederpartij wanneer zij niet de noodzakelijke informatie, zoals benoemd in lid 1, (tijdig) heeft overlegd.
4. Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op locatie van Opdrachtgever wordt uitgevoerd, zal Opdrachtgever een af te sluiten werkruimte en de benodigde materialen ter beschikking stellen. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat de ruimte voldoet aan alle wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Tevens is het mogelijk dat Coach4Care het behandeltraject uitvoert op locatie van Cliënt.
5. Alle Overeenkomsten tussen Partijen zien toe op een inspanningsverplichting.
6. Coach4Care zal zich altijd houden aan de Beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).
7. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, of die ten gunste van Wederpartij zijn gesteld, zijn nooit te beschouwen als fatale termijnen.

 

Artikel 4. Geheimhouding
1. Partijen zijn, conform de Beroepscode van de NVO, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
2. De geheimhouding geldt ten aanzien van Coach4Care niet, bij een wettelijke meldingsplicht.
3. Coach4Care verwerkt de persoonsgegevens van Wederpartij in overeenstemming het met Privacy Statement van Coach4Care en de Beroepscode van de NVO.

 

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst
1. Wanneer blijkt dat de Overeenkomst, zoals genoemd in artikel 2 lid 4, aangepast dient te worden, zal Coach4Care tijdig en in onderling overleg met de Opdrachtgever de Overeenkomst aanpassen.
2. Coach4Care zal, na het overleg zoals benoemd in het vorig lid, duidelijk aangeven in hoeverre dit een wijziging van het honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6. Honorarium en betaling
1. Het honorarium van Coach4Care wordt berekend op basis een vast tarief per Sessie of per gewerkte tijdseenheid door Coach4Care. De kleinste tijdseenheid is 20 min.
2. Naast het in lid 1 genoemde honorarium, is Coach4Care gerechtigd om kilometervergoeding in rekening te brengen. Deze kosten worden gefactureerd op basis van nacalculatie.
3. Ook mag Coach4Care een voorschot van Wederpartij te verlangen, de dienstverlening per Sessie geheel vooruit te laten betalen, en / of in termijnen te facturen.
4. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. Bij betaling van een voorschot geldt een termijn van zeven dagen. Voor betaling van Cliënt geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
5. Indien Wederpartij niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim. Ingeval van verzuim van Wederpartij is Coach4Care bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.
6. Indien Cliënt van rechtswege in verzuim is, is Coach4Care gerechtigd om alle kosten (incl. gerechtelijke kosten) voor rekening van Cliënt te brengen waarbij Coach4Care gerechtigd is de volgende buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen:

Over de eerste €2.500,- 15%
Over de volgende €2.500,- 10%
Over de volgende €5.000,- 5%
Over de volgende €190.000,- 1%
Over het meerdere 0,5% met een maximum van €6775,-

Coach4Care is gerechtigd een minimum van € 40, — en een maximum van € 6775,– aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
7. Wanneer de Opdrachtgever verzuimt de facturen tijdig te betalen, dan komen alle redelijke kosten, in en buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 50,–.
8. Opdrachtgever of Cliënt zijn niet gerechtigd om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of zelf een verrekening van zijn verplichtingen toe te passen.

 

Artikel 7. Annulering
1. Voor de Wederpartij geldt de volgende annuleringsvoorwaarde:

Tijdstip van annulering Kosten voor wederpartij
24 uur of minder voor aanvang 100% van de te factureren kosten

2. Indien Wederpartij zonder kennisgeving niet aanwezig is bij de Sessie, is Coach4Care gerechtigd deze niet afgenomen Sessie te factureren.
3. Wanneer Coach4Care, op grond van artikel 10, een Sessie annuleert, dan zal zij dit zo spoedig mogelijk aan Wederpartij doorgeven.
4. Tevens spant Coach4Care zich er voor in om op korte termijn een nieuwe afspraak met Wederpartij te maken.

 

Artikel 8. Klachten
1. Klachten omtrent de dienstverlening wordt door Coach4Care enorm betreurd. Om klachten naar tevredenheid te kunnen oplossen, dient Wederpartij daarom, op straffe van verval, binnen 14 dagen na de Sessie schriftelijk contact hierover met Coach4Care op te nemen.
2. Klachten over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
3. De klacht, zoals genoemd in vorige leden, dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten en schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op. Wanneer Partijen er samen niet uit komen, dan wordt de klacht – indien de Client dat wenst – afgehandeld conform de Klachtenprocedure van het Beroepscode van de NVO.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Coach4Care is tegenover Wederpartij en Cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Coach4Care niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Indien Coach4Care aansprakelijk zou zijn voor door Wederpartij geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd op grond van de door Coach4Care afgesloten beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Coach4Care geldende eigen risico.
3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Coach4Care beperkt tot het tweemaal het honorarium van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. In afwijking van hetgeen onder lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Coach4Care is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Wederpartij, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die Wederpartij heeft genomen, al dan niet in overleg met Coach4Care.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Coach4Care.

 

Artikel 10. Overmacht
1. Indien Coach4Care haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Coach4Care kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Coach4Care alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Coach4Care geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Coach4Care niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat daar schadevergoedingskosten uit voortvloeien.
4. Coach4Care heeft, bij het intreden van de overmacht, altijd het recht om deelfacturen te versturen.

 

Artikel 11. Intellectueel Eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken zoals onder andere, cursusmateriaal, vertalingen, analyses, documentatie, rapporten, coaching materiaal, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Coach4Care of haar licentiegevers.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
1. Wanneer:

a. Wederpartij in gebreke is met het (tijdig)nakomen van enige verplichting met betrekking tot een Overeenkomst;
b. Aannemelijk is dat Wederpartij niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting naar Coach4Care zal (kunnen) voldoen;
c. Wederpartij in staat van faillissement verkeert, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Wederpartij van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is;
heeft Coach4Care het recht om de nakoming van de Overeenkomst op te schorten, dan wel deze Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. Opschorting en ontbinding zijn alleen toegelaten als het de tekortkoming rechtvaardigt.
3. Tevens is Coach4Care bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wanneer omstandigheden zich voordoen waarbij in redelijkheid en billijkheid niet kan worden verwacht dat Coach4Care de Overeenkomst in stand houdt.
4. Alle verplichtingen uit de Overeenkomst met Coach4Care worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
5. Bij opschorting en / of ontbinding blijft de betalingsverplichting voor de al verrichte werkzaamheden gelden. Tevens mag Coach4Care van Wederpartij de volgende vergoedingen vorderen: schadekosten, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Wederpartij, ontbindingskosten en kosten voor het gemis van gederfde inkomsten.

 

Artikel 13. Slotbepalingen
1. Op elke Overeenkomst / Behandelplan tussen Coach4Care en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing
2. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Coach4Care van naam, rechtsvorm en / of eigenaar verandert.
3. Coach4Care is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking bij iedere nieuwe afgesloten Overeenkomst.
4. Elk geschil tussen Wederpartij en Coach4Care, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een Overeenkomst tussen Partijen, wordt naar keuze van Coach4Care voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.
5. Deze voorwaarden treden in werking op 1 mei 2015.